اولین روز مهر یادتان است قلبمان در تپش بود که با چه کسانی سروکار

داریم چه شکلی هستند از نظر درسی چگونه اند ؟ وقتی به آنها عادت کردیم

دیدیم چه گلهای زیبایی هستند که عطر زیبایشان انسان را زنده می کند و پ

لبخندهای خوشگل آنها انسان را از غم و اندوه دور می کند .

وقتی یک سال از سال تحصیلی می گذرد یک غمی بر وجودت می نشیند

 که چقدر زود گذشت و مانند یک رویا بود ولی نه رویا نیست عمر عزیزمان

است که با همه ی وجودمان مانند شمعی روشن به بچه ها روشنایی

می بخشیم و آنها را به روشنایی می بریم . 


وقتی به آخر سال می رسیم احساس یک مادر را داریم که از بچه اش

دور می شود و حالا که به آنها عادت کرده ایم باید دور شویم خوب این

طبیعت دنیاست که تنها آمده ای و تنها می روی ولی با این حال راهی

است که باید قبول کنی ولی چه خوب است این روزهای آخر سال با

شادی و سرور به پایان برسد و خاطره ای تلخ برای خودمان برجا

نگذاریم پس بیایید در روزهای پایان سال با یک جشن مختصر با گلهای

خندانمان خداحافظی کنیم .