سلام شاید فکر کنید چرا مدتی است مطلب ننوشتم علتش شرکت در کلاس های ضمن

خدمت است با توجه به تحول بنیادین و تغییر کتب دوم ابتدایی من هم بعنوان یک معلم

دوم ابتدایی در کلا س های آموزشی شرکت کردم و خیلی خوب بود زیرا مطالب جدید

بود مخصوصا ریاضی که به طور کل تغییر کرده است و احساس کردم خیلی سنگین

است شما چه طور ؟

با این حال باید نوع تدریس مطالب را یاد گرفت و این کار نیاز به مطالعه زیاد دارد

حتما در کلاس های شرکت کنید و  راهنما را از سایت بگیرید و با مدرس خود را ارتباط

باشید و خود مولف کتاب در سایت ریاضی با شما تماس می گیرد .

همکار گرامی بدون آموزش نمی توانید تدریس کنید .

امید وارم امسال با توکل به خدا بتوانیم این کتاب را تدریس کنیم