موضوع : گزارش کارگاه دوم   پایه دوم         

مکان : دبستان       سماء                                  تاریخ 11/7/91  

در روز سه شنبه  از ساعت 17:30 جلسه دوم کارگاهی پایه دوم با حضور معلمین،

 با ذکر صلوات برگزار گردید.


در این کارگاه به ادامه ی بررسی کتب پرداخته شد و به رفع اشکال معلمان رسیدگی

شد. بیشتر اشکالات معلمان در مورد چگونگی کشیدن چوب خط در ارتباط با جمع و

تفریق بود که با کمک و نظر یکی از معلمین اول این مشکل هم حل شد.

از معلمان خواسته شد که  حتماً در کنار کتاب دوم ، کتاب ریاضی اول را نیز داشته

باشند و برای هر تدریس به کتاب اول رجوع کنند.

بیشتر همکاران که اشکال داشتند دوره ندیده بودند و کتاب اول هم نگاه نکرده بودند و

برای توانمند شدن ایشان پیشنهاد داده شد که دوره ای با ضمن خدمت برای این گروه

معلمان برگزار شود.

در باره ی تقویت املا و نوشتن راهکارهایی داده شد که اکثر معلمان روستا با این

مشکل در گیر بودند و تذکر داده شد که با تمرین و تکرار مشکل حل می شود.

از معلمان خواسته شد که در کتاب فارسی ( خوانداری ) چیزی نوشته شود و از حکایت

 ها  ، اشعار و داستان ها املا و مشق داده نشود ولی خواندن آن ارزشیابی شود.