با توجه به درس هنر فعالیتی در رابطه با فصل پاییز به بچه ها داده شد که با برگ ها

کاردستی درست کنند .