نون و پنیر و پسته             ******     کارت به دل نشسته

مثل گل می نویسی *********** هنگام رونویسی

خوش خطی و بادقت    ************  توبچه ها هستی تک

حل کرده ای این تفریق   ******    کامل درست و دقیق

بارون دونه دونه           ****** مشقت شده نمونه

کارت شده چه بهتر ************** ای گل من ، تاج سر              

 

امروزسریع نوشتی ************ فرشته بهشتی

هستی دیگه با سواد ************ باید باشی شاد شاد

با ادب و تمیزی   ******     پیشم خیلی عزیزی

با تمرینی که کردی  ******     پیشرفت عالی کردی

آفرین  ای فرشته    ******   جمع هات همه درسته

مشقت شده مرتب   ******   ای کودک  مودب

صد گل و صد ستاره   ******   املات غلط نداره

خلاقی و مهربون   ******  همیشه این طور بمون

ای کودک نازنین   ******  بهت می گم  آفرین

به دوستت دادی یاری    ******  عالی کردی همکاری

اتل متل تو توله        ******      کودک من چه جوره

هم خندون هم شاده        ******   دانش اون زیاده

جمله های قشنگی      ******  با واژه ها تو ساختی

قشنگ  نوشتی و ناز        ******  ای بچه ی سر افراز

امروزت کارت عالی بود  ******   اشکالی در آن نبود

کودک من تمیزه      ******خیلی زرنگ و تیزه

سبد سبد گل یاس      ******   زرنگ توی کلاس

به مثل ماه تابان      ****** قشنگی و درخشان

حال شدی باسواد      ****** دل منم شده شاد

فرشته بهشتی          ****** خیلی قشنگ نوشتی

توی کتاب   نوشته        ******  تنبلی کار زشته

با هوش و خوش بیانی    ******  ای کودک ایرانی

پی برده ام به رازی        ******     زیبا جمله می سازی

زیبا چون گل ها میشه    ******  محبوب دلها میشه