کودک  گلی است  که از سوی خدا به ما هدیه شد و ما باید آن را به درستی پرورش دهیم تا از زیبایی و عطر آن لذت ببریم  

deborah.mihanblog.com