اگه گریه کنی  مامان دلش می گیره        پس بخند تا مامانت هم بخنده

 

deborah.mihanblog.com