مبعث خاتم پیامبران

      محمد مصطفی

        ابوالقاسم

            بر مسلمین جهان مبارک باد