حضورت اشارتی ست پیامبرانه

شاید دردمندی به دستان تو دخیل بسته باشد

روز پزشک گرامی باد ،دستانتان شفا بخش

پزشک مهربان روزت مبارک