گام اول:

مانند تمام آموزش های قبلی،با رسم خطوط و اشکال فرضی شروع می کنیم.

گام دوم :

با استفاده از خطوط ،طرح  های ساده را رسم می کنیم.بدون در نظر گرفتن جزئیات.

 

 

گام سوم:

شروع به رسم جزئیات می کنیم.

گام چهارم :

رنگ آمیزی کنید.