برای تهیه متن درس آزاد کتاب بخوانیم باید به دانش آموزان یک

موضوع تحقیقی بدهیدسپس تحقیقات را بررسی کنید و متنی در

 حد سن دانش آموز کلاس دوم  بنویسید.در بار ه ی موضوع درس

آزاد ،


باید به اول کتاب بخوانیم مراجعه کنید و گفته شده که

دربار ه ی هنر و ادب  محل زندگی دانش آموز باشد پس هر

معلمی با توجه به مکان جغرافیایی زندگی دانش  آموزان

موضوعی را انتخاب می کند مثلا" در شهر بروجرد

می توان در بار ه ی شاعران و نویسندگان و  یا هنرمندان شهر

 از بچه های بخواهیم گزارشاتی را بیاورند و معلم با نظارت

تحقیقات آنها متن را آماده می کند و به کلاس می برد و روی

تابلو می نویسد و بچه ها  از روی آن می نویسند .

سپس تمرینات را هم با کمک خود بچه ها از روی متن داده شده

درست می کنید اگرمتن درست شود نوشتن سوالات  آسان

است .حتما همه ی کار ها را از دانش آمو ز بخواهید انجام دهد .

و شما هدایت کنند ه باشید .

  موفق باشید