تقدیر از دانش آموزان

امسال دانش آموزان پر تلاشم در طرح جابر بن حیان شرکت کردند و مورد تقدیر

آموزشگاه قرار گرفتند .

 از مدیریت محترم دبستان شاهد ممنون هستیم .

/ 1 نظر / 34 بازدید
نوابی

ازحسن توجه اولیا مدرسه به فعالیتهای علمی و پژوهشی دانش آموزان نهایت سپاس و تشکر را دارو