چهار نمونه املا نوبت اول سال 92

نمونه املا شماره سه

کتابخوبماننددوستخوباستکهمیتواندبهماخیلیکمککند.

حوضحیاطپرازآببود.

توبایدبدانیکهمیکروبهادردستهایکثیفزندگیمیکنند.

بچّهخرگوشهامنتظرمعلّمبودند.

چوپانهرروزشیرگوسفندانرامیدوشیدوبهخانهیصاحبگوسفندها

میبرد.

کوشاونوشاخوشحالشدندوپروازکنانلانهشانراترککردند.

مأمورراهنماییورانندگیهمانمأموریکهدوستماست.

خیلیکارهاهستکهبایدازخدابخواهمدرانجامدادنآنهامرایاریکند.

چیزینگذشتکهصدایاذانازگلدستههابلندشد .

نمونه املای شماره چهار

کتابخوبراهمماننددوست،پسازهمفکریومشورتبابزرگترهاانتخاب

کنیم .

 بعدازنماز،امامجماعتازهمهکسانیکهدرساختنمسجدکمکو

همکاریکردهبودند،تشکّرکرد.

برایجنگیدنبامیکروبهابهتراستهمیشهخودراپاکیزهنگهداریودست

هایتراقبلازغذاخوردنبشویی.

ازخیلیچیزهاهملذّتنمیبردیممثلصدایپرندههاوسرودخواندنبچّهها

چوپانبراینجاتخودبالایدرخترفت،امّاسیلهمهیگوسفندانراباخود

برد.

نوشاقبولکردولیهنوزیکسالنگذشتهبودکهازآموختنخستهشد.

چهخیابانهایمنظّمیچهرفتوآمدمرتّبی ! ایننظموترتیبرادرخیابان

هاچهکسیایجادکردهاست؟

درموقعدعاباخداسخنمیگوییموازاویاریمیخواهیم

زینبجاناذانمغربراگفتندبهتراستبهوضوخانهبرویمووضوبگیریم .

/ 1 نظر / 27 بازدید
معلم

سلام خسته نباشید چرا در املا از تمرینات کتاب بنویسیم استفاده نشده است و فقط املای سنتی داده شده است/