نمونه سوال ریاضی ماه آذر

سؤالات درس ریاضی   پایه ی  دوم  آذر  ماه 89

نام نام خانوادگی :                                    نام پدر :                                شماره کلاس :                

1- 9 تا ده تایی می شود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36 برابر است با ـــــــــــــــــــــــ یکی و ــــــــــــــــــــــــ ده تایی .

10

10

2- به عدد روبرو نگاه کنید و تعداد شکل  را کامل کنید .             48

 

3- در بین اعداد زیر کدام عدد رقم هایش مثل هم است آن عدد را با حروف بنویسید

 

65-55-45-35-25                 با حروف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

4- قبل از عدد 89 چه عددی است .                 90  -89-...........

 

5- نامساوی روبرو را بخوان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     30 <45

 

6- در جای خالی علامت <=>    قرار دهید

           5             5-5          3  +7         7+3                   1 -4         2-4                 28        40

7- در جای خالی عدد مناسب قرار دهید .

                                                                        = 6+7                   = ـــــــ+ 10 = 3+9                   

                                                                                      = 5+(ــــ +ــــــــ) = (5+6)+4

8- برای هر نام خط آن را بکشید .

 

 

 

خط شکسته باز                                      خط راست                              خط خمیده بسته

 

9- تساوی زیر را روی محور اعداد نشان دهید .                                                        = 8+6

 

 

10-  برای شکل روبرو دو جمع و دو تفریق بنویسید .

............................           ..........................

............................            ...........................

 

11- تفریق کنید .

                                                                                                    =9-17                 = 9-9

                                                                                                 =7-11                      =8-16

12- دو عدد 2 و 17 را زیر هم بنویس و جمع کن

 

 

13- از یک نقطه چند خط راست می گذرد؟............................. با رسم شکل .

                                                   .

 

14- علی 15 کتاب داشت اگر 9 کتاب را به مدرسه هدیه دهد چند کتاب برایش باقی می ماند

15- برای تساوی ؟=8+5 یک مسئله بنویسید.

 

/ 1 نظر / 118 بازدید
غراوی

http://kelass2miha.blogfa.com/