نمونه آزمون نوبت اول درس بنویسیم

                                     

آزمون درس بنویسیم  پایه دوم   سال تحصیلی 90-89  

 

1- جای خالی را با کلمات  مناسب پر کنید .

- کسی که ادب ندارد ــــــــــــــــــــــــــ است .

- کسی که نمی بیند ــــــــــــــــــــــــــ است .

-  به کسی که در اداره کار می کند ـــــــــــــــــــ می گوییم .

- به کسی که سواد دارد  ـــــــــــــــــــــــ  می گوییم .

2- معنی کلمات را بنویسید .

آموزگار :...............................       آهسته :...............................      قصّه :...............................       مدرسه : ............................

3- جمله زیر را با کلمه داخل کمانک تغییر بد هید .

مریم به بازار رفت .( تو )    .................................................................

 

4- چهار کلمه بنویس که در آن کلمه ی «  درد » باشد .  

  .................................................................

 

5- مخالف کلمات را بنویسید .

بالا : ..............................            شب : ...................................      گریه : ......................................   تاریک : .....................................

 

6- جمله ی زیر را بخوان وصداهای شکل های  ( واو هـ - ی ) را بنویس .

کبری (..................) به خورشید (...................) نگاه (.....................) کرد .

 

7- برای کلمه های زیر دو کلمه ی جدید بسازید .

آب  ــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــ

 

8- ادامه جملات را بنویس .

 

- ابر کوچولو به خورشید   ..............................................................................

 

- وقتی بزرگ شوم ...........................................................................................

9- مرتب کنید .

هستند  خطرناک خرس  میکروب ها  شنیده بود کوچولو  که

 

...........................................................................................................................

 

دانه ها

میوه ها

............

............

............

............................................

 

10- طبقه بندی کنید .           

 سیب عدس انار هلو لوبیا

 

 

 

 

11- بنویس چرا موج کوچولو دلش می خواست دوباره ابر شود ؟

 

..........................................................................................................................

 

12- با کلمات جمله بسازید .

 

- وارد   ..........................................................................................................................

 

لالایی  ..........................................................................................................................

 

کوشا  ..........................................................................................................................

 

دعوا  ..........................................................................................................................

 

رفتگر  ..........................................................................................................................

 

مریض ..........................................................................................................................

/ 0 نظر / 70 بازدید