دوچیز

دوچیز را هرگز فراموش مکن

     خوبی که به کسی می کنی ..................  بدی که کسی به تو می کند

    همیشه به یاد داشته باش ، در مجلسی که وارد می شوی  :

           زبانت را نگه داری

           در سفره ای نشستی شکمت را نگه دار

          در خانه ای وارد شدی چشمانت را نگه دار

          در نماز ایستادی دلت را نگه دار

    به چشمانت بیاموز که هرکسی ارزش نگاه ندارد 

   به دستانت بیاموز که هرگلی ارزش چیدن ندارد

   به دلت بیاموز که هر عشقی ارزش پرورش ندارد

/ 2 نظر / 10 بازدید

س

عرفان

سلام من عرفان هستم من يك پسر بچه هستم