محور اعداد

آموزش محور اعداد

یکی از روشهایی که در کلاسم به کار می برم و موفق بوده است

تدریس محور است

بیشتر تدریس من بر اساس داستان گویی و نمایش خلاق است

.مثلا" محور اعداد برای تدریس محور اعداد ابتداد خطی را روی تابلو

می کشیم و سپس آن را درجه بندی می کنیم بعدطرفی که از عدد

صفر شروع شده را خانه ی خرگوش کوچولو قرار می دهیم و انتهای

محور را مدرسه ی خرگوش کوچولو .بعد برای محور جمع به این

شکل عمل میکنیم : خرگوش کوچولو می خواست به مدرسه برود در

بین راه با خودش گفت بهتر است به پریدن بروم پس اولین عدد را

روی محور پیدا می کنیم و دورش خط می کشیم

سپس کمانی را از عدد صفر به روی عدد مشخص شده می کشیم و

خرگوش کوچولو را روی عدد مشخص شده قرار می دهیم بعد برای

عددبعدی شمارش می کنیم و خرگوش کوچولو این کار را انجام می

دهد و وقتی به جواب رسیدیم دوباره دورش خط می کشیم و کمان

دوم را دقیقا" از نقطه ای که کمان قبلی را کشیده ایم به طرف حاصل

جمع می کشیم .در محور تفریق باز می توان از داستان خرگوش

استفاده کرد و به جای اینکه بگوییم خرگوش یک با ر می پرد و بار

دوم می شمارد و دوباره به جلو می رود.این بار می گوییم آقا خرگوشه

بار اول عدد را پیدا می کند سپس می پرد و بار دوم باید به طرف عقب

برگردد زیرا هویجی که مادرش برای او درکیف قرار داده است در

بین راه افتاده است و می خواهد برگردد تا آن را بردارد

/ 0 نظر / 134 بازدید