ارزشیابی مهارت های نوشتاری- الف: املای فارسی ششم

املای فارسی : کتبی (20 نمره)

- ارزشیابی تکوینی (20 نمره)

20 نمره املای تقریری تقسیم بر دو ،به اضافه ی 10 نمره طرح سوال از بخش فعالیت

های املایی کتاب مهارت های نوشتاری و پرسش های املایی معلم ساخته .   

- ارزش یابی پایانی (20 نمره)

20 نمره املای تقریری تقسیم بر دو + 10 نمره طرح سوال از بخش فعالیت های

املایی کتاب مهارت های نوشتاری و پرسش های املایی معلم ساخته. 20=10نمره

پرسش ها+10= 2 ÷20نمره ی تقریری .

* نمره ی نهایی :

میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی (20= 2 ÷40 =20+20)

یادآوری : املای تکوینی (مستمر) همیشه از درس جدید نیست و می توان از درس

های پیشین و حتی از شعرها ، بخوان و بیندیش ها و دیگر کتاب های درسی همان

پایه نیز املا گفت .

 ویراست جدید ارزشیابی از املا  نوشته ی آقای اکبری شلدره مولف کتاب فارسی

ششم

 

/ 0 نظر / 18 بازدید