واحد کار هفتگی بهمن ماه 90 درس بخوانیم و بنویسیم

1- از درس های (زیارت- ایران ما-حنایی) حروف ص ض ط ظ ح  را پیدا کنید .

2- نام کشور ما چیست؟.................

 ما در کدام استان زندگی می کنیم؟.................

نام شهرمان چیست؟..................

3- آرامگاه حافظ در شهر ......................... .

میدان آزادی در شهر ......................... است.

4- به کلمات زیر « دان» اضافه کنید و معنای آن را بنویسید.    

نمک :                                             شمع:

5- در جای خالی معنی کلمه را بنویس.         

هوای روستا پاکیزه (.........................) است.

6- زیر کلماتی که هم با « ان» و هم با «ها» جمع بسته می شود خط بکشید.

گل- درخت- دست- پا- کتاب-تن- مداد- شیر-جنگل

7- جمله در هم ریخته­ی زیر را مرتب کنید.

است قلّه­ی ایران دماوند بلندترین ......................................................

8- متن زیر را بخوان و دور کلمه درست را خط بکشیدبعد با درست کلمات یک جمله ب

نویسید که همه ی کلمات در آن باشد .

بی چاره ها (حتماً- حتمن) غذایی پیدا نکرده اند. زینب ده ها کبوتر را دید که گوشه­ی

(سحن- صحن) جمع شده بودند. در (مقع- موقع) دعا با خدا سخن می گوییم. آنان

کشور خود را از جمله­ی دشمنان(حفظ-حفض) می کنند.

.....................................................................................................................9- جمله­ی زیر را با زبان محلی بنویس.

در روستا یک گاو دیدم که در کنارش یک گوساله ایستاده بود. .......................................................................

10- از اول کتاب بخوانیم تا درس ایران ما از هر درس یک خط املا  بنویسید .

در دفتر مشق بنویسید.

11- مانند نمونه کلمه ها را از چپ به راست بنویس تا کلمه ی جدیدی درست شود .      

  امین : ...............                 سرخ : .................  

لاله : ...............    سرد ........................ 

12-کشورت ایران را در دوجمله

معرفی کن

  .............................................................................................................

13-در جمله ی زیر کلماتی را پیدا کنید که مخالف داشته باشد .    

  کشوری را که مردان و زنان آن پر تلاش و با ایمان هستند و کشور خود

 را از حمله ی دشمنان حفظ می کنند را دوست دارم .

                                                                 

/ 0 نظر / 11 بازدید