تذکرات سازنده در راستای عملکرد دانش آموز

شروع بکن کارت را     ******با یاد و نام خدا

اول بخوان سوالها ******   خوب فکر بکن به آنها

عزیزم مثل قبل ها   ******  دقت کن به نقطه ها

سپس جوابشان ده ******    با دقت و با خنده

اول بخوان بعد بنویسی   ****** ای کود ک خوش نویس

دخترم باید بدونه   ****** همیشه یادش بمونه

که سمت راست یکی هاست  ******  سمت چپ ده تایی هاست

دقت وسعی و تلاش ******   به اندازه داشته باش

خوب به یادت نگهدار  ******  نکن این کار و آن کار

کارگروهی بدان    ****** می کنه کاررو آسان

فرشته ی بهشتی ******   تشدید و جا گذاشتی

برگه نکن دوباره  ******   ازدفتر بی چاره

گوشه برگه هایت  ******  برگه های کتابت

چه کار کنیم صاف بشه  ******  قشنگ و زیبا بشه

1و2و3و4    ******دندونه ها رو بشمار

درست بگو و رسا    ******جواب این سوال ها

یادت نره خط کشی ******  فردا حتما" بکشی

فرشته بهشتی   ******  آخر وقت نوشتی  

فرشته بهشتی  ******  خسته بودی نوشتی

فرشته بهشتی   ****** بی حوصله نوشتی

ای کودک نازنین  ****** تمیز پاک کن ، آفرین

فرشته خیلی ناز  ******  چرا نکردی تلاش

منتظرم عزیزم   ****** قشنگ و ناز خوبم

کارهای بهترت رو  ******   من به زودی ببینم

دختر خوب صبحانه ******  فایده فراوان داره

هر کاری وقتش خوبه ******     تو مدرسه ، تو خونه

گلم باید بدونه   ****** که خط های زمینه

کمی تلاش بیشتر    ******هستش برای مفیدتر

می کنه کمکش تا  ******  خطش بشه نمونه

ای کود ک نازنین    ******  نقطه ها را خوب ببین

    برگرفته از کتاب ارزشیابی توصیفی تالیف آقایان کمالوندیان و سیاهپوش

/ 0 نظر / 13 بازدید