شرکت در دوره آموزشی شهرک ترافیک

امسال بچه ها را برای آموزش مهارتهای زندگی در رابطه با واحد کرامت قانون مداری به

شهرک ترافیک بردم و در آنجا با تابلوهای راهنمایی و رانندگی و عبور ازچهارراهها و ...

آشنا شدند .

/ 0 نظر / 21 بازدید