نمونه چک لیست درس بخوانیم چند پایه

گویه                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

درس را به خوبی

می خواند .

به خوبی گوش می دهد و به خوبی پاسخ می دهد

نکات دستوری و واژه آموزی را به خوبی پاسخ می دهد

برای شکل ی که صدای آ میدهد کلمه می گوید

به خوبی کلمات درس را می نویسد

کتاب بنویسیم را به خوبی انجام میدهد

درس را به راحتی می خواند

کلمات مادر ابر باران را بخش و صدا می کند

صدای "ر" را می تواند با حروف مصوت ترکیب کند.

کلمات را می تواند بنویسد.

نشانه را در جدول تشخیص می دهد.

 

درس را به راحتی می خواند.

 

 

 

 

 

 

 

 

گوش کن و بگو را درست  نادرست را انجام می دهد.

چند کلماتی که با " بان " است را نام می برد.

کلمه ربط " را "  را در جمله به کار می برد.

کلمات درس را به راحتی می نویسد.

پایه دوم

پایه سوم

پایه اول

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید