نمونه واحد کار املا و بنویسیم آبان ماه

2-جاهای خالی را پر کنید.

من به خانه رفتم.  ........ به خانه رفتی      او به خانه.............  

شما ............. رفتید.  .... به خانه رفتیم.     .... به خانه رفتند

3-    جای خالی را پر کنید.             

 ایران .............. ماست و ما در آن  .............. می­کنیم.          

   آن که نمی­بیند..............  است.

4-    جمله زیر را مرتب کنید.

هستند خطرناک میکروب­ها شنیده بود خرس کوچولو که  ...........................................................................................

5-    شکل (و  او ) در کلمات زیر چه صدایی دارد؟

می­خورد..............                    وارد..............                           آموزگار..............                    خواندن..............

6-    متن زیر را بخوان و کلماتی که (صـ ص- ط- ث- عـ ﻌ  ﻊ  ﻉ - کـ ک) را پیدا کنید و با آن کلمات جمله بسازید.

یک روز صبح زود چوبی برداشت و به راه افتاد و بعد در راه به یک بچّه فیل رسید و فریاد زد:«تو میکروب­ها را این طرف­ها ندیده­ای؟ من می­خواهم با آن­ها بجنگم.» بچّه فیل گفت: «اگر می­خواهی با میکروب­ها بجنگی اوّل باید دست­هایت را خوب بشویی.» بعد  خرس کوچولو به یک درخت رسید، بالای درخت کندوی عسل بود از درخت بالا رفت و با دست­های کثیفش عسل­ها را خورد و بیمار شد.

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

7-    یک داستان کوتاه (همراه با نتیجه و نقّاشی یکی از قسمت­های داستان) بنویس که کلمات (میکروب­ها- استراحت- پاکیزه- صابون- مادر- زهرا- کثیفش- سیب- سالم- دل درد- پزشک) در آن باشد.

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

8-    کلمه ی استراحت در کدام خط درس خرس کوچولو می باشد آن خط را بنویسید .

...........................................................................................................................................................................................

 

/ 0 نظر / 127 بازدید